گویند زیر پرچم حسین (ع)

سیاست صلاح نیست.


هیئت فقط سینه زنیست!

سیاست چه صیغه ایست؟!


گویند:ای روضه خوان رجزی بخوان حیدری

ما را چکار به شهدا و انقلاب و رهبـری.


گویند ما سگ زینبیم، مست ابوتراب!

مارا چکار به مبانی انقلاب.


گویند ما گریه می کنیم برای غربــت بقیع!

ما قمه زنیم ما را چکار به ولایــت فقیه!


غفلت موج می زند این چه رسم نوکریست؟

این حرف که حرف همان ابوموسی اشعریست.


حساسیت به اوج خودش رسیده است,

دشمن برای ما نقشه کشیده است!