سکوت بی جهت گاهی فساد است....

وبال نامه صبح معاد است ...


اگر چه نام این سال همدلی شد ..

ولی گه همدلی در انتقاد است .


بدور دامها پرواز کردی

سقوط خویش را آغاز کردی


به این تدبیر بی تدبیر باز

به کشور پای روبه باز کردید


به آلمان خانه و به روسخانه

که بیزارم من از منحوس خانه


سفارتخانه لندن کدام است ...

سفارتخانه یا جاسوس خانه ...ببند این قفل را یا باز کن شیخ ..

دری را بر غم ما باز کن شیخ ..


سفارتخانه را نه,با کلیدت

گذرگاه رفح را بازکن شیخ