بـهـ وسعتـ تمـــام تــــابــو ـت های روی دســ ـت رفته  د لــتنــــگــــم ..