حتمآ قرار شاه و گدا هست یادتان


آری همان شبی که زدم دل بنامتان


مشهد.حرم.ورودی باب الرضایتان


آقا! دلم عجیب گرفته برایتان