‏ڪــوتــاه‌ترین داستان غمگــین دنیــا یـڪ بیت از سعدی است : 
شخصی همه شب بر ســر بیــمار گـــریست 

چون صبح شُــد او بمُــرد و بیــمار بِــزیست