بار خدایا !

از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که بنده ای از بندگانت را با فریب کاری به سوی آن کشاندم وبا نقشه و خدعه او را فریب دادم.

آنگاه گناهی را که نمیشناخت به او یاد دادم و جلوی دید او را از آنچه می دانست گرفتم ومیدانم که فردای قیامت باید با وزر و وبال گناه دیگران,علاوه بر گناه خود,با تو ملاقات کنم;

 پس بر محمد(ص) و آل محمد(ص) درود بفرست و اینگونه گناهانم را بیامرز

ای بهترین آمرزندگان...

بند چهارم استغفار امیرالمومنین صفحه 5