مگسی آدمی را اذیت میکرد و او توانایی دفع آزار اورا نداشت.
.
هردفعه با دست دورش میکرد چیزی نمی گذشت دوباره به ازار او می پرداخت
بعد از مدتی ذهنش به کمک او آمد یاد قصه پادشاه عباسی و امام صادق افتاد که :
در روایت آمده است: مگسى در اطراف منصور پرواز می کرد، او را از خود دفع کرد، دوباره آمد، باز دورش نمود، همچنان در اطرافش پرواز می کرد، تا منصور را بخشم آورد. در همین حال امام جعفر صادق (ع) بر منصور وارد شد، منصور از امام پرسید، یا أبا عبد الله  خدای متعال براى چه مگس را آفرید؟ امام صادق (ع) در جوابش فرمود: تا به سبب آن جباران را ذلیل گرداند.[1]

قدرتمندی که قادر نبود مگسی را از خود دور کند ..