آن دم که علی(ع) گــــره زخــلــق وا مــی کرد

زهـــرا(س) به علی فخــــر دو عالم مــــی کرد . .


آن دم کــــه علی فتـــح خیــبــر مــــی کرد

رســتــم سر کــ ــوچــه خاک بازی مـی کرد . .