تنها تو بودی که خوب فهمیدی

                استخوانی که در گلوی علی بود .

سه شعبه داشت ...

                شش ماه علی بودن را طاقت آوردی

                خون تو جاذبهء زمین را بی اعتبار کرد..